POROČILO O DELU OBMOČNEGA ZDRUŽENJA V LETU 2015

Tako kot vsako leto smo tudi v letu 2015 delovali v skladu s sprejetim planom. Nekatere naloge smo dobro opravili, vseh  nalog pa ne, a o teh malo kasneje.Tudi letos je bil dan poudarek na organizacijski krepitvi društva , socialni skrbi, vzpodbujanju članov za sodelovanje pri vseh aktivnostih, druženju  tako znotraj društva, kot tudi s člani ostalih OZ VVS in sorodnih organizacij, predvsem pa na ohranjanju in nadaljevanju zgodovinskih in  domovinskih vrednot z vključevanjem lokalnih  skupnosti in šol.Z razpoložljivimi finančnimi sredstvi, predvsem pa z varčnim ravnanjem in prostovoljnim delom članov, smo uspeli realizirati večino zastavljenih nalog. Med prihodki še vedno pomeni največji delež vplačana članarina / 37 %/ , čeprav ugotavljamo, da je realiziranih  88 % planiranih vplačil in le pet vplačil manj kot v preteklem letu. To  kaže na slabšanje finančnega stanja nasploh in posredno tudi na socialno stanje članov, pa tudi na nezadovoljstvo veteranov , kar je posledica leta 2012 sprejetega Zakona o uravnoteženju javnih financ. V letu 2015 nismo imeli  izstopov, prejeli pa smo dve prošnji  za oprostitev plačila članarin in jima na predsedstvu ugodili. . Od naše krovne organizacije ZVVS smo  letos  prejeli samo  750,00 EUR  (lansko leto 1.500,00), kar pomeni le 7,8 % vseh prihodkov,  dotacija  občine Cerkno je ostala enaka kot v preteklem letu in je 500,00 EUR,   občutno pa se je zmanjšal delež Občine Idrija in je znašal le 750,00 EUR. Ta sredstva smo dobili odobrena na podlagi prijave na Javni  razpis občine Idrija  za financiranje veteranskih in borčevskih organizacij.  Donacij smo prejeli 1.917,50 EUR.V letu 2015 smo imeli člani predsedstva 5. sestankov , več delovnih  srečanj in  občni zbor. Kot predsedujoče društvo Pokrajinskega odbora OZSvPP  smo organizirali seje predsedstva PO in preko predsednika, ki je naš član, zastopali skupna stališča SvP  na predsedstvu ZVVS,  redno smo se udeleževali sej komisij, kjer imamo svoje predstavnike, in sestankov predsednikov in sekretarjev  naše krovne organizacije ZVVS.  Žal v letnem planu planiranega  pohoda po Feldbanu in organizacijo mladinskega tabora nismo uspeli realizirati. Velik zalogaj pomeni organizacija mladinskega tabora, ki terja veliko organizacijskih priprav ter finančno pokritje stroškov. V letošnjem letu se s projektom ukvarjamo  že nekaj mesecev in pripravljamo ustrezen program ker   želimo ob tem tako  podporo  Ministrstva za obrambo kot tudi Ministrstva za šolstvo.A. POMOČ ČLANOM PRI UVELJAVLJANJU PRAVIC »VOJNEGA VETERANA«Po posredovanih podatkih UE Idrija je v letu 2015 imelo status veterana 1.238(1273) občanov, kar je 35 manj kot lansko leto, nekoliko manjše je bilo tudi število prejemnikov veteranskega dodatka, in sicer 116 (118). Vsem tem je država plačevala  tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Člane smo ob različnih priložnostih  obveščali o možnosti pridobitve enkratne socialne pomoči, v primeru, da prihodki na družinskega člana ne dosegajo predpisane višine, vendar  prošenj ni bilo.Konec leta nas je razveselila novica, da je končno le bil sprejet Zakon o izvajanju proračuna RS za leto 2016 in 2017, s katerim se vrača Veteranom vojne za Slovenijo pravica do plačila stroškov prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Pot do tega sklepa je bila težka in ne brez poškodb.Na podlagi zgoraj navedenega zakona je do konca februarja 2016, 452 veteranov vložilo vlogo za priznanje pravice do dodatnega zdravstvenega zavarovanja,  UE pa je izdala 372 odločb.B. ORGANIZACIJSKA KREPITEV ZDRUŽENJAV organizaciji je bilo konec leta 2015  evidentiranih  356  članov (2 nova), od tega je bilo aktivnih..274…. (274).. Po sklepu predsedstva namreč člana, ki 2 leti zaporedoma ne plača članarine, uvrstimo med neaktivnega. Tega pravila v praksi sicer ne  spoštujemo dosledno, ker še vedno dopuščamo možnost, da bo veteran članarino mogoče poravnal oziroma dal prošnjo za oprostitev. Zaradi neplačila mu preneha pravica prejemanja glasila Veteran ,  ni več upravičen do socialne pomoči, niti do  solidarnostne pomoči v primeru naravne nesreče. Višina članarine ostaja nespremenjena že veliko let in znaša 16,00 EUR. Naš cilj bo tudi v bodoče usmerjen k pridobivanju novih članov in  tako krepiti društvo, ter vzpodbujanje članstva k čimbolj aktivnemu sodelovanju pri realizaciji zastavljenih nalog. Poleg tega pa tudi vključevanje v širšo družbeno in lokalno skupnost, ter pridobivanju le teh k sodelovanju. To je zelo pomembno tudi pri pridobivanju zgodovinskega materiala, ki kot dokumentarno gradivo pomeni veliko za ohranjanje verodostojnosti zgodovinskih dejstev, er ohranjanja spomina na najnovejšo zgodovino.C. ŠPORT, REKREACIJA IN DRUŽENJE ČLANSTVAUspešno je bilo izvedeno  11. Odprto veteransko prvenstvo veteranov v veleslalomu, ki poteka v okviru Partizanskih smučin Cerkno-45.  Ekipno je zmagalo OZ VVS Mežiška dolina. ZVVS je prireditev na našo pobudo že v preteklih letih vključila v koledar  republiških prireditev in jo delno tudi  finančno  podprla. Jubilejno 11. Odprto tekmovanjem z MK puško in srečanje veteranov ter njihovih družinskih članov  je bilo organizirano 11.7.2015 na Vojskem. Ob tej priliki je bil organiziran tudi pohod po vojskarski planoti z ogledom  turističnih zanimivosti in se ga je udeležilo nekaj  pohodnikov.  V strelskem tekmovanju je sodelovalo 60 tekmovalk in tekmovalcev iz šestih območnih združenj.  Po končanem tekmovalnem delu je sledilo prijetno druženje , ki smo ga popestrili s kulturnim programom v izvedbi KUD Planika Vojsko.  S tem programom smo počastili letošnji  Dan državnosti  Člani našega društva so se tudi letos aktivno udeleževali  športnih tekmovanj, tako tistih, ki jih je organizirala Zveza veteranov,  kot tudi tistih, ki so jih organizirala druga območna združenja in mi sami.Sodelovali smo na  naslednjih tekmovanjih:31.01.- Odprto 11. Veteransko prvenstvo v veleslalomu v okviru spominskih smučarskih     tekem »Partizanske smučine Cerkno 45« . 13.02. – se udeležili »Dinkotovega memoriala« – počastili spomin na našega preminulega     Predsednika Bajc Dinkota13.06. – Veteranske športne igre v Dobrovniku11.7. –  11.  odprto prvenstvo v streljanju z MK puško na Vojskem10.10. – tekmovanje v balinanju v Renčah v organizaciji društva Veteran Nova Gorica21.11. – sodelovanje na IX. novoletnem šahovskem turnirju v Šmarju pri JelšahNaši člani so na nekaterih tekmovanjih dosegali dobre rezultate (šah, smučanje), sicer  pa solidno zastopali naše vrste.Glede udeležbe na   veteranskih športnih igrah bomo morali odločitev sprejeti  takrat, ko bo znan kraj prireditve. Stroški prevoza v oddaljene kraje za nas namreč  pomenijo prevelik finančni izdatek.Člani našega društva in praporščaki so se tudi letos udeležili številnih proslav posvečenih pomembnim dogodkom.: Prisotni smo bili:11.01.- na proslavi v Dražgošah08.02.- se udeležili pohoda po Poteh prijateljstva in počastitev kulturnega dneva v Vrbi02.05.- se udeležili proslave ob 70 obl 1. Slovenske vlade v Ajdovščini08.05.- se udel proslave ob 70. obletnici konca II.svetovne vojne09.05.- naši člani so se udeležili pohoda »Po poteh okupirane Ljubljane«15.05.- v Rakičanu počastili Dan veteranov (inDan SV-skupna organizacija)16.05.- se udeležili proslave na Škabrijelu23.05.- se udeležili pohoda po Poteh miru v org OZ Brda30.05.- se udeležili proslave v spomin preminulim vojakom I.svetovne vojne v Lepeni19.06. – sodelovali na zaključni prireditvi OŠ Črni vrh v počastitev Dneva državnosti in     zaključku literarnega natečaja 24.06.- v počastitev Dneva državnosti v parku pred OŠ dvignili zastavo, izvedli krajši kulturni program  in sodelovali na proslavi, ki jo je v nadaljevanju organizirala OŠ Idrija v Modri dvorani.21.06.- in 24.06 – se udel  proslav v počastitev Dneva državnosti v Kanalu in Bovcu28.06.– se udeležili proslave v spomin dogodkov osamosvojitvene vojne v Rožni dolini29.08.- sodelovali na Pohodu po poteh prenosa ranjencev iz smeri Želina na Vojsko  in iz     Zadloga preko Hudega polja na Vojsko12.09.- se udeležili proslave »Priključitev Primorske k matični domovini » v Tolminu 19.09.- se udeležili Pohod miru na Cerje04.10.- se v Križankah udeležili proslave v počastitev 25. Obletnice MSNZ24.10. –se v Novem mestu udeležili proslave ob Dnevu suverenosti (odhod zadnjega vojaka)    Ajševica z okolico1.11.-    Se udeležili komemoracij v počastitev dneva mrtvih v Idriji in CerknemIstega dne se udeležili komemoracije na Belem Brdu v Kanomlji05.12.- v organizaciji ZSČ N.G se udeležili tradicionalnega pohoda po poteh 1. Sv vojne 24.12.- se udeležili proslave v počastitev Dneva samostojnosti in enotnosti v organizaciji     učencev in učiteljev OŠ Idrija26.12.- se udeležili slovesnosti v počastitev žrtvam požiga v NemcihStrokovne ekskurzije:V sodelovanju z ZSČ  Idrija-Cerkno je bila organizirana strokovna ekskurzija v Vipavo. Ob tej priliki smo obiskali vojašnico v Vipavi, si s strokovnim vodstvom ogledali mesto Vipavo, ter samostan Kostanjevica. Strokovna ekskurzija je  za nas poleg spoznavanja znamenitosti in zgodovine,  pomenila prijetno druženje dveh sorodnih organizacij, ki sta podpisali tudi listino o medsebojnem sodelovanju.V mesecu novembru smo  pripravili  strokovno ekskurzijo z martinovanjem  na Kras kjer smo si pod strokovnim vodstvom ogledali spomenik miru  in muzej na Cerju,  jamo Pečinka, ki je služila za obrambne namene 1. Svetovne vojne tako italijanskim kot avstroogrskim vojakom. Ekskurzijo smo zaključili v Zaloščah  z družabnim srečanjem . Ob tej priliki smo v Batujah obiskali našega veterana Plešnar Frančiška . Srečanje je bilo resnično prijetno in ganljivo.IzobraževanjaV mesecu juniju je ZVVS organizirala izobraževanje za vodenje članske evidence in urejanje spletne strani, ki smo se ga udeležili tudi mi.POKRAJINSKI ODBOR SvPPV aprilu 2014 je OZ Idrija-Cerkno prevzelo vodenje PO, kar pomeni koordinacijo dela vseh OZ Severne Primorske ter zastopanje njihovega interesa na predsedstvu ZVVS.  Predsednik Pokrajinskega odbora je naš veteran Vlado Sedej. Poleg vseh tekočih zaddev, je imel v  lanskem letu  zelo veliko dela in odgovornosti pri pripravi posveta:“Vloga teritorialne obrambe Severnoprimorske v procesu osamosvajanja Republike Slovenije na vojaškem področju”. Posvet je bil 26.11. v prostorih mestne občine Nova Gorica . Odziv nanj je bil zelo pozitiven, v letu 2016 pa je v planu izdaja Zbornika na obravnavano temo.INFORMIRANJE ČLANSTVA IN JAVNOSTITako kot doslej, smo pomembna obvestila o aktivnostih in delu OZ VVS sporočali članom preko pošte in  preko lokalnega radia. S prispevki smo sodelovali  v časopisih in glasilih »VETERAN«,  Idrijske novice , ter redno urejali spletno stran združenja. V počastitev Dneva državnosti smo tudi letos pripravili spominsko oddajo na lokalnem radiu Primorski val. V oddaji so sodelovali dijaki OŠ z svojimi prispevki in Milena Kržišnik.IV. Literarni natečaj »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«Letošnje leto  smo v počastitev Dneva državnosti  z Osnovno šolo Črni Vrh sodelovali v skupni proslavi s slovesnim  zaključkom IV. Literarnega natečaja  Ob tej proslavi smo že četrtič podelili nagrade za najboljše spise na  razpisu za literarni natečaj  z naslovom : »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«. K sodelovanju smo povabili učence od 7. do 9. razreda OŠ , ki naj bi po pripovedi staršev, starih staršev, znancev  pod vodstvom mentorjev…napisali  prispevek o osamosvojitveni vojni v Sloveniji. Našemu vabilu so se v lanskem letu odzvale vse šole iz  idrijske občine in cerkljanske občine  Prispelo je največje število prispevkov – preko trideset in kar nekaj je bilo tudi zelo kvalitetnih. Na proslavi je kot slavnostni govornik sodeloval tudi predsednik ZVVS   general Ladislav Lipič, udeležili pa so se tudi vidni predstavniki občine in večje število krajanov. Z željo, da bi pri naslednjem literarnem natečaju sodelovalo več učencev, smo v mesecu novembru. vse tiste, ki so obljubili pisanje prispevka  in sodelovanje pri pripravi proslave ob Dnevu državnosti, peljali v Ljubljano, kjer smo si ogledali v  muzeju novejše zgodovine razstavo Slovenci v X. stoletju in Tehnični muzej v Bistri.  Udeležba je bila dobra , udeleženci pa nad videnim navdušeni.Posvet »Vloga TO RS v procesu osamosvajanja RS na vojaškem področju«Omenil sem že da je bilo v  letu 2015 veliko energije usmerjene v pripravo posveta  »Vloga Teritorialne obrambe Severno Primorske v procesu osamosvajanja RS na vojaškem področju«, ki se je odvil 26. novembra 2015.  Aktivnosti v  Občinski teritorialni obrambi v idrijski občini, ki je zajemala tudi  sedanjo občino Cerkno, je predstavil g. Marijan Platiše. Pri pripravi predstavitve so veliko pomagali Vlado Sedej, Edi Golob in Jože Erjavec. V letošnjem letu planiramo da bi to tematiko en večer v knjižnici v Idriji predstavila Marijan Platiše in Vlado Sedej.Predavanje »Domoljubje v sodobni družbi«15.4.2015 smo v sodelovanju z Mestno knjižnico v njenih prostorih organizirali predavanje na temo »Domoljubje v sodobni družbi«. Predavatelj prof.dr Vladimir Prebilič je tematsko je prikazal  vlogo  in status veteranov v družbi skozi stoletja  in v nadaljevanju izredno zanimivo  obravnaval  domoljubje v sodobni družbi. Prisotnih je bilo okrog 40 udeležencev, ki so v razpravi aktivno sodelovali.  Po končanem predavanju smo z g. Prebiličem spregovorili tudi o načinu in problemu , kako v osnovne  in srednje šole čimbolj aktivno približati dogodke osamosvojitvene vojne. SODELOVANJE Z DRUGIMI ZDRUŽENJI IN ORGANIZACIJAMILeto 2015 je bilo v smislu sodelovanja z drugimi druženji in organizacijami dokaj uspešno. Dobro sodelovanje smo imeli z organizacijo ZSČ Idrija-Cerkno, pa tudi  ZZB NOV Idrija-Cerkno in  tako še naprej uresničevali dogovor podpisane listine o medsebojnem sodelovanju. Sodelovali smo z ostalimi sosednjimi območnimi združenji , se udeleževali njihovih občnih zborov in njihovih športnih in svečanih  prireditev.   Prav tako je bilo zgledno sodelovanje z  ostalimi območnimi združenji ter združenjem SEVER  tako na športnem kot tudi ostalih področjih, čeprav se zaradi finančne stiske kar precej  bremen prenaša na udeležence same. Veterani OZ Idrija-Cerkno bomo še naprej skrbeli, da se vrednote osamosvojitvene vojne ohranjajo in prenašajo na naše zanamce, da se ohranjajo spomini pretekle in polpretekle zgodovine, ter se ohranja in utrjuje domoljubje. Idrija,februar 2016                                                                                    Predsednik: Marko Mikuž