POROČILO O DELU OZ VVS IDRIJA CERKNO V LETU 2016

Tako kot vsako leto smo tudi v letu 2016 delovali v skladu s sprejetim planom. Vse naloge smo opravili, nekatere bolj uspešno druge malo manj.
Tudi v letu 2016 je bil dan poudarek na organizacijski krepitvi društva , socialni skrbi, vzpodbujanju članov za sodelovanje pri vseh aktivnostih, druženju tako znotraj društva, kot tudi s člani ostalih OZ VVS in sorodnih organizacij, predvsem pa na ohranjanju in nadaljevanju zgodovinskih in domovinskih vrednot z vključevanjem lokalnih skupnosti in šol.
Z razpoložljivimi finančnimi sredstvi, predvsem pa z varčnim ravnanjem in prostovoljnim delom članov, smo uspeli realizirati večino zastavljenih nalog.
Med prihodki še vedno pomeni največji delež vplačana članarina 3.680 EUR, to je 96,00 % planiranih vplačil in 4% več kot v preteklem letu. Tudi pri članarinah se pozna pozitiven uspeh predsedstva ZVVS pri iskanju rešitve za obnovitev izgubljenih pravic veteranom. V letu 2016 nismo imeli izstopov, prejeli pa smo dve prošnji za oprostitev plačila članarin in jima na predsedstvu ugodili. Od naše krovne organizacije ZVVS smo letos prejeli samo 1,824,00 EUR (lansko leto 750,00 EUR), kar pomeni 20,00 % vseh prihodkov, dotacija občine Cerkno je ostala enaka kot v preteklem letu in je 500,00 EUR, nižja pa je dotacija Občine Idrija in je znašal le 638,00 EUR. Ta sredstva smo dobili odobrena na podlagi prijave na Javni razpis občine Idrija za financiranje veteranskih in borčevskih organizacij. Donacij smo prejeli 1203,00 EUR.

V letu 2016 smo imeli člani predsedstva 5. sestankov , več delovnih srečanj in občni zbor. Redno smo se udeleževali sej komisij, kjer imamo svoje predstavnike, sej Pokrajinskega odbora severnoprimorskih območnih združenj VVS in sestankov predsednikov in sekretarjev naše krovne organizacije ZVVS.

A. POMOČ ČLANOM PRI UVELJAVLJANJU PRAVIC »VOJNEGA VETERANA«

Po posredovanih podatkih UE Idrija je v letu 2016 imelo status veterana 1200 (1.238) občanov, kar je 38 manj kot lansko leto, nekoliko manjše je bilo tudi število prejemnikov veteranskega dodatka, in sicer 114 (116) . Vsem tem je država plačevala tudi dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Člane smo ob različnih priložnostih obveščali o možnosti pridobitve enkratne socialne pomoči, v primeru, da prihodki na družinskega člana ne dosegajo predpisane višine, vendar prošenj ni bilo.
S sprejetjem Zakona o izvajanju proračuna RS za leto 2016 in 2017, so v lanskem letu ponovno vsi ki so starejši od 55 let in so veterani vojne za Slovenijo je država plačevala stroške prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.
Na podlagi zgoraj navedenega zakona je do konca leta 2016, 230 veteranov vložilo vlogo za priznanje pravice do dodatnega zdravstvenega zavarovanja, UE pa je izdala 808 odločb.

B. ORGANIZACIJSKA KREPITEV ZDRUŽENJA

V organizaciji je bilo konec leta 2015 evidentiranih 357 članov (4 novi), od tega je bilo aktivnih 266 (274). Po sklepu predsedstva namreč člana, ki 2 leti zaporedoma ne plača članarine, uvrstimo med neaktivnega. Tega pravila v praksi sicer ne spoštujemo dosledno, ker še vedno dopuščamo možnost, da bo veteran članarino mogoče poravnal oziroma dal prošnjo za oprostitev. Zaradi neplačila mu preneha pravica prejemanja glasila Veteran , ni več upravičen do socialne pomoči, niti do solidarnostne pomoči v primeru naravne nesreče.
Na zadnji poti smo pospremili štiri člane Jež Slavka, Drnovšek Viktorja, Leskovec Milana in prepozno smo izvedeli za Loštrek Jakoba. Višina članarine ostaja nespremenjena že veliko let in znaša 16,00 EUR.
Naš cilj bo tudi v bodoče usmerjen k pridobivanju novih članov in tako krepiti društvo, ter vzpodbujanje članstva k čimbolj aktivnemu sodelovanju pri realizaciji zastavljenih nalog. Poleg tega pa tudi vključevanje v širšo družbeno in lokalno skupnost, ter pridobivanju le teh k sodelovanju. To je zelo pomembno tudi pri pridobivanju zgodovinskega materiala, ki kot dokumentarno gradivo pomeni veliko za ohranjanje verodostojnosti zgodovinskih dejstev, ter ohranjanja spomina na najnovejšo zgodovino.

C. ŠPORT, REKREACIJA IN DRUŽENJE ČLANSTVA

Uspešno je bilo izvedeno 12. Odprto veteransko prvenstvo veteranov v veleslalomu, ki poteka v okviru Partizanskih smučin Cerkno-45. Ekipno je zmagalo naša ekipa ZVVS Idrija Cerkno. Prireditev je na našo pobudo že v preteklih letih vključila zveza VVS v koledar republiških prireditev in jo delno tudi finančno podprla.

Jubilejno 12. Odprto tekmovanjem z MK puško in srečanje veteranov ter njihovih družinskih članov je bilo organizirano 11.7.2015 na Vojskem. Ob tej priliki je bil organiziran tudi pohod po vojskarski planoti z ogledom turističnih zanimivosti in se ga je udeležilo nekaj pohodnikov.

V strelskem tekmovanju je sodelovalo 79 tekmovalk in tekmovalcev iz 9. območnih veteranskih združenj, policijskega združenja SEVER in ZSČ. Poleg teh se je v neuradnem delu pomerilo tudi 22 nečlanov, kar kaže na priljubljenost tega dogodka. Po končanem tekmovalnem delu je sledilo prijetno druženje , ki smo ga popestrili s kulturnim programom v izvedbi KUD Planika Vojsko. S tem programom smo počastili letošnji Dan državnosti

Člani našega društva so se tudi letos aktivno udeleževali športnih tekmovanj, tako tistih, ki jih je organizirala Zveza veteranov, kot tudi tistih, ki so jih organizirala druga območna združenja in mi sami.
Sodelovali smo na naslednjih tekmovanjih:

30.01.- Odprto 12. Veteransko prvenstvo v veleslalomu v okviru spominskih smučarskih
tekem »Partizanske smučine Cerkno 45« .
2.7. – 12. oprto prvenstvo v streljanju z MK puško na Vojskem
18.6. – en član se je udeležil Kolesarskega maratona v Vipavi
6.8. – sodelovali na tekmovanju v ribolovu na Ptuju

Naši člani so na nekaterih tekmovanjih dosegali dobre rezultate (šah, smučanje), sicer pa solidno zastopali naše vrste.
Veteranskih športnih iger se nismo udeležili Tudi v bodoče se bomo morali odločitev sprejeti takrat, ko bo znan kraj prireditve. Stroški prevoza v oddaljene kraje za nas namreč pomenijo prevelik finančni izdatek.

Člani našega društva in praporščaki so se tudi letos udeležili številnih proslav posvečenih pomembnim dogodkom in sicer:

 

 

27.1. – sodelovali na proslavi na Brcih v Cerknem
08.02 – se udeležili pohoda po Poteh prijateljstva in počastitev kulturnega dneva v Vrbi
12.3. – udeležili smo se posveta ZVVS na Igu
19.3. – smo imeli Občni zbor OZ VVS Idrija Cerkno
2.4. – udeležili smo se glavnega zbora ZVVS na Ptuju.
3.4. – udeležili smo se pohoda iz Logatca na Medvedje Brdo
26.4. -sodelovali na prireditvi ob Dnevu upora proti okupatorju in zaključku literarnega natečaja v OŠ Idrija.
Slavnostni govornik Samo Bevk
4.5. – smo organizirali posvet v knjižnici na temo Vloga TO na vojaškem področju v Idriji -več v nadaljevanju
14.5. – skupaj z ZSČ organizirali izlet v Pivko, Prem in Izolo
15.5. – udeležili se proslave na Dan veteranov na GEOSU
28.5. – se udeležili pohoda po Poteh miru v org OZ Brda na Sabotin
18.6. – se udeležili odkritja spominskega obeležja v Logatcu.
21.6. – se udeležili proslave ob Dnevu državnosti v Kanalu.
22.6. – se udeležili proslave ob Dnevu državnosti v Velenju
24.06.- v počastitev Dneva državnosti v parku pred OŠ dvignili zastavo, izvedli krajši kulturni program in sodelovali na proslavi, ki jo je v
V nadaljevanju organizirala OŠ Idrija v Modri dvorani. Slavnostni govornik Milan Božič
24.06 – se udeležili proslav v počastitev Dneva državnosti Tolminu
25.6. – se udeležili proslav in dvigu zastave v počastitev Dneva državnosti na Sabotinu
25.6. – se udeležili proslave v spomin na prvi vojni spopad na Primorskem v Črničah
26.6. – se udeležili proslav na Robiču
28.06 – se udeležili proslave v spomin dogodkov osamosvojitvene vojne v Rožni dolini
7.7. – sodelovali na taboru mladih na Želinu in v Šebreljah
9.7. – bili prisotni na zaključni slovesnosti pohoda na Triglav
15.8. – se udeležili pohoda na Lazne v spomin na 1. tankovsko četo
27.08 – organizirali pohod v spomin na na učno četo in na prenosa ranjencev iz smeri Želina na Vojsko in iz Zadloga preko Hudega polja na Vojsko
10.9. – sodelovali na srečanju predsedstev SeP OZ VVS v Brdih
17.09.- se udeležili proslave »Priključitev Primorske k matični domovini » v Postojni
21.9. – sodelovali na Pohodu miru v Ljubljani
24.09.- se udeležili Pohod miru na Cerje
06.10.- se udeležili proslave v Mirnu ob otvoritvi spomenika
8.10. – sprejeli veterane OZ VVS Kočevje
19.10.- se udeležili proslave ob Dnevu suverenosti v Ajdovščini
21.10.- se udeležili sestanka predsednikov in sekretarjev OZ v Lenartu
25.10.- se v Kopru udeležili proslave ob Dnevu suverenosti (odhod zadnjega vojaka)
26.10.- organizirali pohod mimo barikad – po feldbanu nad Zalo
31.10.- se udeležili komemoracije na Vojščici
1.11- Se udeležili komemoracij v počastitev dneva mrtvih v Idriji in Cerknem
5.11.- organizirali martinovanje v Beli Krajini
25.11.- se udeležili revije zborov domoljubnih pesmi v Bukovici
2.12. – obiskali OŠ Sp. Idrijo na temo osamosvojitvene vojne 91
10.12.- sodelovali na proslavi v Šebreljah
23.12.- sodelovali na proslave v počastitev Dneva samostojnosti in enotnosti v organizaciji učencev in učiteljev OŠ Idrija. Slavnostni  govornik Tomaž Pavšič
24.12.- se udeležili slovesnosti v počastitev žrtvam požiga v Nemcih

Strokovne ekskurzije:
V sodelovanju z ZSČ Idrija-Cerkno je bila organizirana strokovna ekskurzija z ogledom vojašnice v Postojni, tankovske brigade v Pivki, ogledom rojstnega kraja Dragotina Ketteja na Premu in ribniškem pikniku v Izoli.
V mesecu novembru smo pripravili strokovno ekskurzijo z ogledom Gasilskega muzeja v Metliki, ogledom najstarejše vinske banke v Drašičih , se seznanili z njenim delovanjem, ter na kmečkem turizmu nadaljevali z martinovanjem .

Zbiranje gradiva za zbornik
 V preteklem letu smo pospešeno zbirali gradivo za zbornik bivše občine Idrija v času osamosvojitvene vojne. Klub zelo skromnim rezultatom pri pregledu arhiva Ministrstva za obrambo Republike

Slovenije, je zbranega gradiva kar veliko in upamo da bomo v letu 2017 dočakali izdajo zbornika.

INFORMIRANJE ČLANSTVA IN JAVNOSTI

Tako kot doslej, smo pomembna obvestila o aktivnostih in delu OZ VVS sporočali članom preko pošte in preko lokalnega radia.
S prispevki smo sodelovali v časopisih in glasilih »VETERAN«, Idrijske novice , ter Obzorje. Prenovljena je tudi spletna stran.

 

IV. Literarni natečaj »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«

Z Osnovno šolo Idrija smo sodelovali v skupni proslavi s slovesnim zaključkom V. Literarnega natečaja , ki je bilo nadaljevanje proslave v počastitev Dneva upora proti okupatorju, ki jo je prav tako organizirala OŠ Idrija..
Ob tej proslavi smo že petič podelili nagrade za najboljše spise na razpisu za literarni natečaj z naslovom : »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«. K sodelovanju smo povabili učence od 7. do 9. razreda OŠ , ki naj bi po pripovedi staršev, starih staršev, znancev pod vodstvom mentorjev napisali prispevek o osamosvojitveni vojni v Sloveniji. Našemu vabilu so se v lanskem letu odzvale vse šole iz idrijske občine in cerkljanske občine Prispelo je 38 prispevkov in kar nekaj je bilo tudi zelo kvalitetnih. Na proslavi je kot slavnostni govornik sodeloval Samo Bevk udeležili pa so se tudi vidni predstavniki občine in večje število krajanov.

Predavanje »Vloga TO RS v procesu    osamosvajanja RS na vojaškem področju«
Omenil sem že da je bilo v letu 2015 veliko energije usmerjene v pripravo posveta »Vloga Teritorialne obrambe Severno Primorske v procesu osamosvajanja RS na vojaškem področju«, ki se je odvil 26. novembra 2015.

Zbrano gradivo smo želeli predstaviti tudi v Idriji, zato smo se dogovorili z Mestno knjižnico in čitalnico Idrija, in pripravili predstavitev delovanja Občinske teritorialne obrambe v idrijski občini, ki je zajemala tudi sedanjo občino Cerkno,

 Udeležba je presegla naša pričakovanja. G. Marijan Platiše je uvodoma predstavil razvoj TO in okvirno delovanje pred in med osamosvojitveno vojno. V nadaljevanju je ob spodbudi vodilnega več takratnih komandantov in komandirjev predstavilo svoje spomine na to prelomno obdobje.

Mladinski tabor
V planu smo imeli tudi organizacijo mladinskega tabora. Na to temo smo imeli več posvetov z ZVVS, Ministrstvom RS za obrambo, Ministrstvom za šolstvo in Centrom za šolske in obšolske dejavnosti. Na koncu je prav CŠOD Cerkno prevzel glavno organizacijo petdnevnega tabora. Prijavilo se je zadostno število mladih iz Slovenije in zamejstva in tabor z nazivom »Tu sem doma« uspešno izveden. Veterani smo en dan preživeli z udeleženci in jim predstavili dogajanja med osamosvojitveno vojno, predsednik PO Vlado Sedej pa je izčrpno predstavil zgodovino slovenskega naroda.

Veterani – pripadniki Jurišnega odreda – so se na povabilo komandanta Vlada Sedej dvakrat sestali. Takšnih srečanj bi morali organizirati še več.

 

 

SODELOVANJE Z DRUGIMI ZDRUŽENJI IN ORGANIZACIJAMI

Leto 2016 je bilo v smislu sodelovanja z drugimi druženji in organizacijami dokaj uspešno.
Dobro sodelovanje smo imeli z organizacijo ZSČ Idrija-Cerkno, pa tudi ZZB NOV Idrija-Cerkno in tako še naprej uresničevali dogovor podpisane listine o medsebojnem sodelovanju.
Sodelovali smo z ostalimi sosednjimi območnimi združenji , se udeleževali njihovih občnih zborov in njihovih športnih in svečanih prireditev. Prav tako je bilo zgledno sodelovanje z ostalimi območnimi združenji ter združenjem SEVER tako na športnem kot tudi ostalih področjih, čeprav se zaradi finančne stiske kar precej bremen prenaša na udeležence same.

Veterani OZ Idrija-Cerkno bomo še naprej skrbeli, da se vrednote osamosvojitvene vojne ohranjajo in prenašajo na naše zanamce, da se ohranjajo spomini pretekle in polpretekle zgodovine, ter se ohranja in utrjuje domoljubje.

Idrija, februar 2017

Predsednik:

Marko Mikuž