POROČLO O DELU OZ VVS IDRIJA CERKNO V LETU 2017

Tudi v letu, ki je za nami smo se s svojim delovanjem trudili biti prepoznavni in aktivni v lokalnem okolju pa tudi širše v regiji. S številnimi prireditvami smo ohranjali in širili zgodovinski spomin na dogodke iz osamosvojitvene vojne. Osnova za delo je bil letni načrt, ki smo ga predstavili in sprejeli na občnem zboru združenja v marcu 2017. V veliki meri smo program realizirali, nekaj nalog, ki so opredeljene kot stalne pa se bodo nadaljevale tudi v letošnjem letu.

 

Najpomembnejše aktivnosti so bile naslednje:

Pomoč udeležencem vojne za Slovenjo pri pridobivanju statusa in pravic, ki  izhajajo iz zakona o vojnih veteranih:
– Pravica do plačila dodatnega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna RS po dopolnjeni starosti 55 let.
– Pravica do veteranskega dodatka pripada veteranu , če prejemek na družinskega člana ne presega 497,15 €. Naloga nas vseh je, da v svojem okolju opozorimo na morebitne slabše finančno in socialno stanje veterana in mu pomagamo. Tudi s finančnim planom zagotavljamo določen znesek v ta  namen. Naj opozorimo še na to, na naši krovni organizaciji ZVVS obstaja sklad, iz katerega se v primeru  elementarne nesreče veteranu finančno pomaga skladno s pravilnikom.

Organizacijska krepitev združenja in pridobivanje novih članov:
– To je naloga vseh članov v svojih okoljih, saj je v združenje vključenih le slaba tretjina tistih, ki imajo priznan status veterana. (cca 1200)
V letu 2017 je bilo sprejetih 5 novih članov, žal jih je 6 umrlo . Tako je bilo skupno število članov  31.12.2017 365, od tega aktivnih 274.

Vsem našim preminulim veteranom smo se ob Dnevu mrtvih poklonili z obiskom groba in nageljčkom.

Vodenje in sprotno ažuriranje članske evidence.
– Člansko evidenco se vodi v centralni bazi zveze veteranov. Zaradi varovanja osebnih podatkov vanjo lahko vstopajo le pooblačeni člani združenja s posebnim certifikatom.
– Ob tej priliki prosim vse člane, da na združenje javijo vsako spremembo kontaktnih podatkov. (naslov bivanja, telefonsko številko ali elektronski naslov)
To je pomembno, da lahko člane tekoče obveščamo o vseh aktivnostih združenja. Vaše kontaktne podatke posredujte na E naslov:  info@cerkno-idrija.zvvs.si

Srečanje veteranov po bojnih enotah in izdaja zbornika.
– S ciljem, da bi ohranili spomin na dogodke iz osamosvojitvene vojne za Slovenijo, smo dali pobudo vsem bivšim poveljnikom bojnih enot TO, da skličejo svoje borce na srečanje in jih pozovejo, da svoje spomine iz vojne zapišejo. Do sedaj so se sestali pripadniki Jurišnega odreda, pripadniki Diverzantskega odreda in pripadniki samostojnega voda TO za Protidiverzantsko delovanje.
S sklicem po enotah bomo nadaljevali tudi v letu 2018 in zbirali prispevke.
Vse zapise bomo uredili in izdali v posebnem zborniku. Za izvedbo te naloge je bil imenovan tudi uredniški odbor, ki zbira gradiva, vodi ga Marijan Platiše.

Postavitev spominskih obeležij.
– Pomembno je, da se kot pomnik, tudi na terenu, kjer so se zgodili pomembni dogodki, postavi primerno obeležje. Na našem področju nismo imeli oboroženih spopadov, smo pa imeli kar nekaj tajnih skladišč orožja in streliva in tajni zbirni center za pribežnike iz JLA

 

 

– Leta 2011 smo v Parku spomina pred Osnovno šolo Idrija svečano dvignili slovensko zastavo in odkrili spominsko obeležje, ki je posvečeno vsem braniteljem demokratične, suverene in samostojne Republike Slovenije na območju bivše občine Idrija. V parku vsako leto počastimo Dan državnosti z dvigom zastave in ob sodelovanju s praporščaki sorodnih organizacij in z učenci OŠ Idrija izvedemo krajši kulturni program.

 

Praznovanje se  ob izvedbi programa učencev OŠ in slavnostnega govornika, ki ga za to priliko predlagamo mi,  nadaljuje v Modri dvorani.

 

 

– Oktobra lansko leto pa smo svečano odkrili spominsko ploščo »Tajno skladišče« na upravni stavbi Hidrie Rotomatika v Spodnji Idriji, kjer je bilo v letih 1990/1991 tajno skladišče orožja za Jurišni odred TO Idrija.

 

 

Krepitev domoljubja in prenašanje pozitivnih vrednot na mlade
»Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije«, S tem naslovom se je zaključil že šesti  literarni natečaj, ki ga razpisuje OZVVS Idrija-Cerkno. Sodelujejo učenci zadnje triade vseh osnovnih šol v občinah Idrija in Cerkno. Učenci pišejo zgodbe, po pripovedovanju staršev, sorodnikov ali drugi udeležencev vojne za Slovenijo. Prispevki so urejeni in vsako leto objavljeni v posebnem zborniku. Pisci najboljših prispevkov so ob slovesnem zaključku  nagrajeni. Za vse sodelujoče pa organiziramo strokovno ekskurzijo po zgodovinskih pomnikih naše domovine.
– V dogovoru z nekaterimi OŠ smo veterani izvedli predavanja za učence višjih razredov osnovnih šol. Pripovedovali smo jim o vzrokih za razpad bivše skupne države. O grožnjah JLA v procesu osamosvajanja in o vojni za Slovenijo.

– V sodelovanju s Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti Cerkno smo v okviru počitniškega tabora za mlade organizirali enodnevno ekskurzijo na Vojsko. Udeleženci tabora so učenci iz različnih krajev po Sloveniji pa tudi zamejski Slovenci. Predstavljene so jim bile krajevne znamenitosti,  dogodki iz 2. svetovne vojne in vojne za Slovenijo. Naša pričevanja  so  otroci spremljali z  izrednim  zanimanjem, sodelovanje s CŠOD pa  je tako izpolnilo naše zastavljene cilje.

 

Sodelovanje z drugimi veteranskimi in domoljubnimi društvi.
– Zelo dobro je sodelovanje z Zvezo veteranov Slovenije in Policijskim združenjem Sever, ki na državnem nivoju skupaj organizirata različne prireditve in spominske slovesnosti, ki se jih redno udeležujemo.
– Aktivno delujemo v Pokrajinskem odboru VVS Severnoprimorske, ki usklajuje in usmerja delovanje OZ na nivoju pokrajine in posreduje pobude in predloge na zvezo. V letu 2018 bo predsedovanje PO od nas prevzelo OZ Ajdovščina-Vipava.
– Leta 2004 smo podpisali listino o sodelovanju z OZSČ in OZZB za vrednote NOB Idrija-Cerkno.
– Sodelovanje z Območnim združenjem slovenskih častnikov je vsa leta dobro. Skupaj organiziramo strokovne ekskurzije, trenažna streljanja, oglede vojaških vaj, obiske v vojašnicah in strokovna predavanja.
– Z OZZB za vrednote NOB Idrija-Cerkno po zamenjavi vodstva  sodelujemo še bolje. Redno se medsebojno obveščamo in se skupaj udeležujemo spominskih prireditev, pohodov in proslav.
– S Policijskim veteranskim društvom  Sever Severnoprimorske sodelujemo na pokrajinskem nivoju. Nekajkrat letno vzajemno sodelujemo na različnih spominskih slovesnostih in prireditvah ter strelskih tekmovanjih. Dogovorjeno boljše medsebojno obveščanje bo zagotovo še okrepilo sodelovanje.
Naša želja je, da bi se sodelovanje in prijateljsko druženje z vsemi društvi nadaljevalo tudi v prihodnje.

Športne, rekreacijske in družabne prireditve.
V skladu z našim Planom dela smo uspešno izvedli :
– 13. Veteransko smučarsko prvenstvo v veleslalomu v okviru Partizanskih smučin- Cerkno 45 , kjer kot organizator nastopa naše OZ, ZVVS , ki je dogodek uvrstila tudi v koledar prireditev , pa ga finančno podpre s kritjem stroškov organizacije , pokalov in medalj. Tekmovanja se je udeležilo veliko število članov OZ iz vse Slovenije.

 

– Strelsko tekmovanje z MK puško v počastitev spomina na delovanje Učne čete TO in letno srečanje veteranov na Vojskem, ki ga posvečamo tudi  Dnevu državnosti. Strelskega tekmovanja se je udeležilo okrog 100 strelcev  iz  številnih drugih OZ.  Po končanem tekmovanju je bila krajša slovesnost s kulturnim programom v počastitev Dneva državnosti.

 

– V letu 2017 so bile organizirane 3 strokovne ekskurzije , na katerih obiščemo enote SV, pomnike vseh vojn, muzeje . Praviloma nas sprejmejo tudi veterani oziroma predstavniki OZ in sorodnih organizacij. V novembru pa ekskurzijo zaključimo z martinovanjem.

Veliko je bilo prireditev, katerih organizatorji smo bili mi, soorganizatorji ali bili na njih samo prisotni. Naša obveza  je bila še toliko večja, ker smo kot predsedujoči PO bili tudi nosilci prapora PO SvPP .

Naj navedemo samo nekaj prireditev:
– Slovesnost ob 75. obletnici Dražgoške bitke – Dražgoše
– Obletnica vojaške vaje enot TO »Premik 91« – Vogrsko pri Novi Gorici
– Strelsko tekmovanje z vojaško puško M48 – Mlake pri Vipavi, organizator SV
– Trenažno streljanje s pištolo 9×19 – Lajše nad Cerknim
– Proslava ob Dnevu upora proti okupatorju in zaključek 6. literarnega natečaja- Sp. Idrija
– Dan veteranov – slovesnost na Geossu, Vače nad Slivnico
– Pohod po Poti miru – Goriška Brda
– Pohod po Rupnikovi liniji in druženje s člani predsedstva OZ Logatec, Vrhnika-Borovnica
– Dvig Slovenske zastave in proslava ob Dnevu državnosti – OŠ Idrija
– Spominska oddaja na radiu Primorski val
– Koncert vojaških orkestrov- naslov prireditve »Zbogom orožje«, – Kobarid
– Pohod po bojnih poteh enot TO, Črni Vrh –Vojsko
– Slovesnost ob 70. Obletnici priključitve Primorske k matični domovini – Nova Gorica
– Slovesnost ob obletnici odhoda zadnjega vojaka JLA iz Severnoprimorske – Ajdovščina
– Državna proslava ob Dnevu suverenosti – Pivka
– Obisk grobov umrlih veteranov in polaganje cvetja – v občini Idrija in Cerkno
– Posvet o razvoju Teritorialne obrambe Slovenije – Državni svet, Ljubljana
– Proslava ob Dnevu samostojnosti in enotnosti – Rudniška dvorana Idrija
– Pohod Reka – Nemci –  posvečen prvim padlim partizanov NOB na cerkljanskem

Informiranje članstva in javnosti.
– Obveščanje članov in širše javnosti o naših aktivnostih  izvajamo na več načinov.
Največkrat po elektronski pošti. Pismeno po pošti vsaj dvakrat letno vse člane. Obvestila in prispevke objavljamo na naši in spletni strani zveze in v glasilu Veteran, za kar se zahvaljujem Marijanu Platiše. Za obveščanje koristimo tudi našo oglasni vitrino, ki jo imamo na Športnem centru v Idriji, občasno pa objavljamo tudi na Radiu Primorski val, v Primorskih novicah in v lokalnih časopisih Obzorje in Idrijskih novicah.

Vodenje in poslovanje združenja.
– Sedež združenja je v stavbi Gasilskega doma v Idriji.
Ožje vodstvo se sestaja tedensko ali po potrebi, Predsedstvo pa praviloma enkrat mesečno, razen v času letnih dopustov. Na sestankih analiziramo realizacijo sklepov iz prejšnjega obdobja in izvedbo nalog za naprej s konkretnimi zadolžitvami.
– Za administrativno in finančno poslovanje združenja že dolgo let skrbi naša sekretarka. Finančno poročilo za leto 2017 je priloga tega poročila.
To so naloge, ki zahtevajo največ ur natančnega in sprotnega dela. Zato na tem mestu ga. Mileni – naši Lenci Kržišnik izrekam vse priznanje in zahvalo za vestno in uspešno opravljeno delo.
Zahvaljujem se vsem članom in članicam, zlasti pa ožjemu vodstvo za prizadevno sodelovanje in njihov prispevek, ki so ga dali za uspešno uresničevanje programa dela.
Posebno pohvalo si zaslužijo tudi naši praporščaki, se s prapori in v lepih  uniformah redno udeležujejo mnogih slovesnosti in proslav in tako skrbijo za prepoznavnost našega združenja. Naj se zahvalim še vsem pokroviteljem in donatorjem, posebej Kolektorju Idrija in Hidrii  Rotomatiki Spodnja Idrija in seveda občini Idrija in Cerkno, ki vsako leto finančno podpreta naš program dela in seveda naši krovni organizaciji ZVVS.

Naj zaključim poročilo s pozivom, da se v delo vključi čim več članic in članov, z željo, da še naprej dobro sodelujemo in v združenje privabimo čim več tistih, ki imajo priznan status veterana, pa še niso naši člani. Skupaj bomo močni in uspešni pri prenašanju vrednot in načel s katerimi smo odšli v vojno za samostojno in demokratično Slovenijo.

Hvala za vašo pozornost.

Idrija 12.02.2018

Zorko Velikanje
Predsednik OZVVS Idrija-Cerkno