POROČILO O DELU OZ VVS IDRIJA CERKNO V LETU 2018

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija-Cerkno si je tudi v letu 2018 prizadevalo s svojimi aktivnostmi ohranjati spomin na slovensko osamosvojitveno vojno v letu 1991, seznanjati sedanje generacije mladih o teh prelomnih dogodkih zgodovine našega naroda, krepiti narodno zavest in širiti zavedanje o pomenu enotnosti, samostojnosti in svobode.

1.Status in pravice vojnih veteranov
Stalna naloge naše organizacije je skrb za ohranjanje članstva ter pomoč pri pridobivanju statusa vojnega veterana. V naših dveh občinah je približno 1200 oseb, ki imajo pridobljen status vojnega veterana, a članov naše organizacije je le slaba tretjina, Na dan 31.12.2018 je bilo skupno 369 članov, od tega 281 aktivnih, s plačano članarino pa 240, kar pomeni 88% plačane članarine.

Med letom je bilo sprejetih 6 novih članov, umrli pa so 4. Spominu nanje smo se poklonili 1. novembra , ko so naše delegacije odnesle cvetje na njihove grobove.

 

 

2. Članska evidenca
Vsako območno združenje vodi člansko evidenco za svoje člane. Zaradi Zakona o varovanju osebnih podatkov imajo do te baze podatkov dostop samo pooblaščene osebe združenja. Na Zvezi –naši krovni organizaciji pa imajo pravico vpogleda v celotno bazo vseh članov vseh območnih združenj.
Da bi bila evidenca čimbolj popolna, bi bilo dobro,  da člani na združenje javijo vsako spremembo podatkov (naslov, tel.št., elektronski naslov, status…..). To je pomembno  in koristno tudi zato, da lahko člane sproti in celovito obveščamo o aktivnostih.

3. Vodenje organizacije
Vse naše aktivnosti določene s Planom dela usmerjajo, vodijo  in izvajajo tričlanski sekretariat (predsednik in oba sekretarja) , ter sedem člansko predsedstvo.  V letu 2018 je sekretariat zasedal na 14 sejah, predsedstvo na 6 sejah . Predsednik in sekretar sta se štirikrat udeležila sej Pokrajinskega odbora VVS za SvPP,  enkrat posveta predsednikov in sekretarjev na Igu, ki ga je organizirala  ZVVS in Glavnega zbora v Murski Soboti.

4. Osrednje realizirane aktivnosti v OZ VVS Idrija-Cerkno, ki so bile opredeljene v Planu dela za leto 2018
• V sodelovanju z ZVV organizacija  14. Prvenstva veteranov vojne za Slovenijo v veleslalomu v okviru Partizanskih smučin Cerkno-45

 

 

• Organizacija in izvedba literarnega natečaja za učence zadnje triade OŠ občin Idrija in Cerkno na temo: »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenje«

 

 

• Izdaja zbornika prispevkov na omenjeno temo, organizacija strokovne ekskurzije za avtorje prispevkov v Park vojaške zgodovine v Pivko in organizacija zaključne slovesnosti s podelitvijo priznanj in nagrad najboljšim avtorjem v OŠ Cerkno

 

 

• Proslava z dvigom zastave ob Dnevu državnosti  v spominskem parku pred OŠ Idrija

 

 

 

• Organizacija in izvedba tekmovanja v streljanju z MK puško na Vojskem in srečanje veteranov
• Organizacija in izvedba srečanja predsedstev OZ VVS Logatec, Vrhnika-Borovnica in Idrija-Cerkno v Idriji

 

• Organizacija pohoda v počastitev delovanja Učne čete na Vojskem iz Zadloga na Vojsko v okviru pohoda po poteh prenosa ranjencev

 

 

• Organizacija pohoda »Ob barikadah-Želin« iz Sp Idrije do Želina in srečanje pripadnikov cerkljanske čete TO na Želinu

 

 

• Postavitev spominskega obeležja tajnega skladišča orožja TO Idrija na zgradbi koncerna Kolektor v Idriji

 

 

• Sodelovanje z OŠ Idrija na proslavi ob Dnevu samostojnosti in enotnosti v Rudniški dvorani v Idriji

 

 

5. Sodelovanja na proslavah in prireditvah
Kot soorganizatorji in udeleženci pa smo člani predsedstva , praporščaki in drugi člani združenja sodelovali pri vrsti proslav in prireditev posvečenih državnim praznikom, obletnicam in komemoracijam.

In sicer:

 

• Svečana akademija v počastitev Patizanskih smučin Cerkno-45  v OŠ Cerkno  -dan pred smučarskim tekmovanje PS Cerkno-45
• Komemoracija v počastitev spomina na tragično preminule
udeležence partijske šole na Brcih
• Proslava ob 75. obletnici smrti Janka Premrla  – Vojka v OŠ Črni vrh

• Proslava ob Dnevu boja proti okupatorju v OŠ Cerkno
• Proslava ob Dnevu veteranov na Geossu –Vače pri Litiji

 

 

• Komemoracija ob ruskem grobu na Križni gori

 

 

 

• Proslava ob Dnevu državnosti pred OŠ Idrija

 

 

 

• Tekmovanje v streljanju z MK puško na Vojskem in kulturnim programom na Vojskem

 

 

 

• Srečanje pohodnikov in pripadnikov cerkljanske čete TO na Želinu

 

 

 

• Proslave ob 50. obletnici  TO na Ajševici, v Sežani, Lokavcu in centralni slovesnosti v Ljubljani ter Novi Gorici v organizaciji policijskega združenja SEVER

 

 

• Svečanosti ob odkritju spominskega obeležja tajnega skladišča orožja TO na Kolektorju
• Proslava ob Dnevu samostojnosti in enotnosti v Idriji

 

 

6. Športna tekmovanja in pohodi
Naši člani so uspešno sodelovali  na raznih športnih tekmovanjih , ki so jih organizirala ostala OZ, sodelovali na Veteranskih športnih igrah v Radovljici v organizaciji  ZVVS,  se udeleževali številnih spominskih pohodov, ki so jih organizirala razna območna in sorodna združenja  , ter tako obogatili medsebojno sodelovanje in druženje.

7. Sodelovanje z drugimi organizacijami
Sodelovanje s sosednjimi veteranskimi organizacijami smo krepili tudi v letu 2018. Že vrsto let odlično sodelujemo z OZ VVS Nova Gorica, Tolmin, Kanal, Brda , Ajdovščina-Vipava, Logatec in Vrhnika-Borovnica tako na prireditvah, svečanostih, pohodih in tekmovanjih ter druženjih.

 

Tesno pa sodelujemo tudi s policijskim veteranskim združenjem SEVER in ZB za vrednote NOB Idrija-Cerkno , ZSČ Idrija-Cerkno in  Slovensko vojsko.
V ta namen smo organizirali srečanje članov predsedstva OZ VVS Idrija-Cerkno, Logatec in Vrhnika-Borovnica. Gostom smo predstavili znamenitosti Idrije ter izmenjali izkušnje pri delovanju OZ.

V sodelovanju z  ZSČ Idrija-Cerkno je bila uspešno organizirana strokovna ekskurzija na Dolenjsko.
Lepo je uspelo tudi prednovoletno srečanje skupaj s predstavniki veteranske organizacije SEVER, ki je še okrepilo medsebojne vezi.

 

8. Priprave za izdajo zbornika o delovanju TO Idrija
Že nekaj let tečejo priprave za izdajo zbornika prispevkov o delovanju TO Idrija med osamosvojitveno vojno 1991.
Zbranih je večina prispevkov, vendar manjkajo ključni dokumenti o delovanju OŠTO Idrija pred in med osamosvojitveno vojno. Ker jih ni pričakovati, bo sedaj treba doreči vsebino in obliko zbornika ter oceniti okvirne stroške izdaje, za kar je zadolžen tričlanski uredniški odbor.

9. Financiranje
Sredstva za našo dejavnost smo tudi v letu 2018 pridobili iz plačane članarine , proračunov občin Idrija in Cerkno, sredstev krovne organizacije ZVVS ter donacij gospodarskih organizacij.
Sredstva zbrana iz uradnih virov za tak obseg aktivnosti ne bi zadoščala, še posebno ne, ker so sredstva iz proračuna občine Idrija omejena s sistemom točkovanja in odločitvijo občinskega organa o tem , katero dejavnost bo financiral in katere ne .  Na tem mestu velja zahvala vsem, ki so izvedbo naših aktivnosti omogočili s sponzorskimi sredstvi ali donacijami. Še posebej gre pri tem zahvala koncernu Kolektor.

10. Informiranje članstva in javnosti
Združenje si je tekom leta prizadevalo , da je o vseh svojih aktivnostih skrbno obveščalo svoje člane preko e pošte , obvestil na oglasnih deskah in preko lokalne radijske postaje. Še prav posebno pozornost pa smo posvetili obveščanju javnosti  o aktivnostih , ki smo jih izvedli.  Tako smo naše prispevke lahko redno zasledili v občinskem glasilu Obzorja, Idrijskih  novicah, glasilu Veteran, spletni strani ZVVS in redno na spletni strani območnega združenja .

Naj zaključim poročilo s pozivom, da se v delo vključi čim več članic in članov, z željo, da še naprej dobro sodelujemo in v združenje privabimo čim več tistih, ki imajo priznan status veterana, pa še niso naši člani. Skupaj bomo močni in uspešni pri prenašanju vrednot in načel s katerimi smo odšli v vojno za samostojno in demokratično Slovenijo.

Hvala za vašo pozornost.

Idrija 12.02.2019

Zorko Velikanje
Predsednik OZVVS Idrija-Cerkno