VOJNI VETERANI KI PREJEMAJO VETERANSKI DODATEK SO UPRAVIČENI TUDI DO SOLIDARNOSTNEGA DODATKA ZA LETO 2022

Na pobudo veteranskih organizacij je protikoronski paket (PKP) 10 med upravičence za solidarnostni dodatek za posebej ranljive skupine uvrstil tudi vojne veterane. Med posebej ranljive skupine torej sodijo vojni veterani 199, ki imajo priznan status vojnega veterana in imajo tako nizke družinske dohodke (manj kot 509,08 EUR na družinskega člana), da so upravičeni do veteranskega dodatka.
Do solidarnostnega dodatka torej niso upravičeni vsi vojni veterani 1991 ampak le tisti posamezniki, ki že prejemajo veteranski dodatek. V kolikor so ti upravičenci do dodatka že po drugih skupinah prejemnikov dodatka, le tega ne bodo dobili (dvakratno izplačilo solidarnostnega dodatka ni možno).
Izplačilo solidarnostnega dodatka je predvideno za 31.3.2022.
Uparjanje podatkov in seznam upravičencev bo pripravilo Ministrstvo za obrambo, Uprava za vojaško dediščino.
Vse zadeve v zvezi s prejemom solidarnostnega dodatka, veterani iz občin Idrija in Cerkno, urejajte na Upravni enoti Idrija, Študentovska 2, pri službi za vojne veterane.

V nadaljevanju objavljamo besedilo 69. člena PKP 10, ki podrobneje ureja izplačilo solidarnostnega dodatka tudi za vojne veterane.

69. člen
(solidarnostni dodatek za posebej ranljive skupine)
(1) Upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka za druge ranljive skupine oseb po tem členu so:
– upravičenci po zakonu, ki ureja vojne veterane, ki prejemajo veteranski dodatek;
– upravičenci po zakonu, ki ureja vojne invalide, ki prejemajo invalidski ali družinski dodatek;
– upravičenci do nadomestila po 5. in 8. členu Zakona o socialnem vključevanju invalidov (Uradni list RS, št. 30/18 in 196/21 – ZDOsk);
– upravičenci do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke, ki imajo odločbo o nezaposljivosti zaradi invalidnosti po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.
(2) Enkratni solidarnostni dodatek iz prejšnjega odstavka se izplača v višini 150 eurov.
(3) Enkratni solidarnostni dodatek iz prvega odstavka tega člena se izplača do 31. marca 2022.
(4) Do enkratnega solidarnostnega dodatka po prvem odstavku tega člena so upravičenci upravičeni le, če niso hkrati upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka po drugih podlagah iz tega zakona.
(5) Sredstva za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka iz tega člena se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
(6) Odgovornost za škodo, ki nastane osebi zaradi cepljenja proti COVID-19 in uporabe ali aplikacije zdravila za zdravljenje COVID-19