ČLANI ZVEZE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO LAHKO ZA ODPRAVO ŠKODE PO NEURJIH NA CERKLJANSKEM IN IDRIJSKEM ZAPROSIJO ZA SOLIDARNOSTNO POMOČ ZVVS

Predsedstvo  Območnega združenja Zveze veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno obvešča vse svoje članice in člane, da za odpravo škode povzročene v zadnjih vremenskih neurjih na Cerkljanskem in Idrijskem, lahko zaprosijo za solidarnostno pomoč, ki jo iz svojih finančnih virov, svojim članom zagotavlja Zveza veteranov vojne za Slovenijo.

Solidarnostno pomoč ob naravnih nesrečah se prosilcem dodeli v obliki denarne pomoči iz sredstev, ki se namensko zbirajo v ZVVS, lahko pa tudi v drugih oblikah.
Do solidarnostne pomoči ob naravnih nesrečah so upravičene članice ali člani ZVVS, ki so:
a) člani ZVVS, najmanj eno leto,
b) imajo plačano članarino za tekoče leto ali so oproščeni plačila članarine;
c) utrpeli škodo, ki jo oceni pristojna občinska komisija za ocenjevanje škode. Škoda, ki jo povzroči naravna nesreča, obsega neposredno škodo in ukrepe, s katerimi se prepreči povečevanje škodljivih posledic nesreče.
Prednost pri dodelitvi solidarnostne pomoči ob naravni nesreči ima prosilec, ki:
a) je brez kakršnihkoli sredstev za preživljanje oziroma ima težji socialno materialni položaj;
b) ne prejema veteranskega dodatka (pri enakih pogojih imajo prednost tisti prosilci, ki prejemajo nižji veteranski dodatek);
c) je dalj časa aktivni člani ZVVS.
Solidarnostna pomoč se dodeli prosilcu, ki izpolnjuje zahtevane pogoje in merila v višini, ki jo za vsak posamični primer naravne nesreče določi predsedstvo ZVVS. Solidarnostna finančna pomoč se dodeli prosilcu v enkratnem znesku.
Pisno vlogo oziroma prošnjo za dodelitev solidarnostne pomoči ob naravni nesreči prosilec vloži na predpisanem obrazcu, ki je v prilogi  Vloga za solidarnostno pomoč ZVVS ob naravnih nesrečah in ga najkasneje do 25.8.2023 pošlje na naslov: OZ VVS Idrija Cerkno, Vojkova ulica 2a, pp 5280 Idrija, ali na e- naslov: info@cerkno-idrija.zvvs.si.
Vlogi mora prosilec priložiti tudi:
a) podpisan obrazec soglasje za zbiranje osebnih podatkov, ki je v prilogi Soglasje za zbiranje osebnih podatkov prosilca
b) dokazilo o oceni škode, ki jo je izdelala občinska komisija za oceno škode (ali druga ustrezna dokazila, ki dokazujejo obseg povzročene škode)
c) dokazne listine pristojnih organov in organizacij o svojem socialnem in materialnem položaju.
Prispele vloge bo na svoji prvi seji v mesecu septembru 2023 obravnavalo predsedstvo OZ VVS in oblikovalo svoje mnenje, ki ga bo skupaj s prispelimi vlogami posredovalo v odločanje predsedstvu Zveze veteranov vojne za Slovenijo.
Skupaj smo močnejši in zmoremo!