OKROGLA MIZA O DELOVANJU TERITORIALNE OBRAMBE IDRIJA V OBDOBJU 1968 – 1990

Predsedstvo OZ VVS Idrija Cerkno se je na zadnji seji odločilo, da bo pripravilo okroglo mizo o  Razvoju in delovanju Teritorialne obrambe občine Idrija v obdobju od ustanovitve leta 1968 do osamosvojitvene vojne za Slovenijo.
Kot je predvideno v izhodiščih za pripravo okrogle mize, bo na njej sodeloval zanimiv krog sogovornikov, med njimi nekdanji komandanti in ostali zaposleni v OŠTO Idrija, ter komandanti nekaterih najpomembnejših enot Teritorialne obrambe. K besedi pa bodo povabili tudi  nekdanje pripadnike Teritorialne obrambe iz občinstva.
Na okrogli mizi bodo osvetlili  obdobje nastanka in razvoja TO Idrija, skozi ustanovitev conskih štabov, ustanovitev Severnoprimorskega partizanskega  odreda, zlasti njenega 3. bataljona Jožeta Mihevca Rudarja, ki se je popolnjeval z vojaškimi obvezniki iz občine Idrija, preoblikovanje Conskih štabov v  Pokrajinske štabe TO in ustanavljanje Občinskih štabov TO. Sledilo bo obdobje razvoja  do leta  1986, kjer bo govora strukturi  štaba in enot TO Idrija, o vojaški vaji Udar 84 in nenazadnje o obdobju do leta 1990,  ko se je intenziviralo usposabljanje pripadnikov TO in  ne nazadnje o pripravah na vojaško zavarovanje osamosvojitvenih procesov  v Sloveniji.
Nosilec priprav na okroglo mizo je nekdanji komandant OŠTO Idrija in predsednik OZ VVS Zorko Velikanje.
Okrogla miza bo potekala v petek 8.11.2019 v predavalnici Osnovne šole Idrija.

TAJNO HRANJENJE OROŽJA ZA TERITORIALNO OBRAMBO IDRIJA V CERKNEM V OBDOBJU 1990 – 1991

Po volitvah  aprila 1990 na katerih je zmagal Demos, so bili odnosi med Slovenijo in vrhom JLA precej napeti.  Dne 15. maja 1990, prav na dan, ko se je konstituirala nova Slovenska vlada, je takratni komandant Republiškega štaba Teritorialne obrambe general Hočevar ukazal, da se mora vse orožje  in strelivo Teritorialne obrambe predati v skladiščenje in varovanje  v objekte pod nadzorom JLA. Kmalu se je pokazalo, da ni šlo samo za varovanje ampak  je bil namen tega  ukaza  razorožitev Teritorialne obrambe Slovenije, ki ima v naši vojaški zgodovini velik pomen, saj je  v Sloveniji okrepil  zavedanje o nevarnosti vojaškega spopada  z JLA  in  sprožil številne politične in vojaške  procese.

Teritorialna obramba Idrija  je  že pred tem ukazom  večji del (81%) svojega orožja skladiščila v skladišču JLA  v Črnem Vrhu nad Idrijo. Le manjša količina orožje (19%) je bila skladiščena v skladišču na Postaji Milice Idrija  in v skladišču v kletnih prostorih upravne stavbe  tovarne ETA v Cerknem.  Po prejemu ukaza s strani Pokrajinskega štaba TO za Severnoprimorsko,  pa je bilo  dne 17.5.1990, v skladišče JLA v Črni Vrh nad Idrijo preseljeno tudi to orožje. S tem je Teritorialna obramba Idrija  dejansko ostala brez orožja.

Slovenska Skupščina je 2.7.1990 sprejela Deklaracijo o suverenosti. Toda v tistem trenutku je bila to predvsem politična opredelitev. Za izvajanje suverenosti pa takrat še ni bilo ustrezne pravne podlage ne v republiških in ne v zveznih predpisih.

Ker tedanji Republiški štab TO Slovenije novi oblasti in osamosvojitvenim procesom Slovenije ni bil naklonjen, so priprave na vojaško obrambo  osamosvojitvenih procesov  potekale mimo njega  in v veliki tajnosti.  Kot vzporedna oborožena struktura se je v obdobju maj – oktober 1990 oblikovala tako imenovana Manevrske strukture Narodne zaščite.

Dne 17.9.1990  je bil tedanji komandant Občinskega štaba TO Idrija imenovan za načelnika Manevrske strukture Narodne zaščite Idrija, ki je k sodelovanju pridobil še ostale tri člane stalne sestave in štiri častnike iz rezervne sestave Občinskega štaba TO Idrija. Ta skupina je  tajno izvajala priprave TO  Idrija na oborožen spopad z JLA.

Pomanjkanje orožja  je bila  največja omejitev za hitrejši razvoj Manevrske strukture NZ na Idrijskem. Zato je bilo zagotavljanje orožja njena najpomembnejša naloga. Orožje se je zagotavljalo s tajno evakuacijo (krajo) orožja TO iz skladišča JLA v Črnem Vrhu nad Idrijo ter z izposojo orožja od KS, SO Idrija, sosednjih OŠTO ipd.
Prva večja količina orožja za TO  je bila  v noči  med 18. in 19. septembrom 1990 tajno pripeljana  iz  Kočevske reke. To orožje se je shranilo  v tajnem skladišču v prostorih Postaje Milice v Idriji. Tej dobavi  so  kasneje sledile še druge dobave orožja.
Ker je bilo s časoma,  tega orožja za skladišče na Postaji milice preveč, pa tudi  zato, ker  je bila  varnostna ocena, da bo  možni objekt napada JLA tudi objekt Postaje Milice, smo iskali druge primerne lokacije za tajna skladišča orožja. Iskalo se je objekte na lokacijah, ki so bile v bližini predvidenih mobilizacijskih zbirališč posameznih enot TO, objekte, ki so po svoji konstrukciji zagotavljali varnost hrambe in tajnost in ne nazadnje objekte  katerih lastniki so imeli hrabrost in pogum za to, da so v tistih razmerah, ko je bila taka dejavnost kriminalizirana,  sprejeli skladiščenje orožja  TO pod lastno streho.

Po svoji konstrukciji so bila za namen tajnega skladiščenja  orožja najbolj primerna  protiatomska zaklonišča, zlasti tista, ki so bila locirana v podjetjih, saj je bilo v teh objektih  možno zgotoviti tudi vsaj minimalno stopnjo varovanja.

ETA Cerkno je takrat razpolagala s takim zakloniščem v obratu Livarna. Takratni direktor Livarne Anton Prebil, ki je kot častnik  tudi sam sodeloval v Teritorialni obrambi, se je odločil, da se orožje najprej uskladišči v tem zaklonišču.  Orožje je bilo v to skladišče pripeljano  dne 21.1.1991.

Ker je bila varnostna ocena takratnega vodstva podjetja ETA, da prostor v Livarni zaradi dostopnosti, konspirativnosti in varnosti ni najprimernejši za skladiščenje orožja, se  je iskalo novo lokacijo za skladišče.  Po parih dneh se je orožje  tajno prepeljalo na skladiščenje v  protiatomsko zaklonišče, ki je bilo v prostorih  nekdanje Pekarne, v kleti stanovanjskega bloka Mostaniška  ulica 2 v Cerknem. Ti prostori so bili  tedaj prav tako v lasti podjetja ETA Cerkno.
Ta lokacija je bila izbrana predvsem za to, ker je bila v neposredni bližini mobilizacijskega zbirališča 85. samostojne čete TO Idrija iz Cerknega.

Značilnost te lokacije skladišča je bila zlasti v tem, da so bili prostori, ki so se uporabili za skladišče v sklopu stanovanjskega bloka.
Dostop v zaklonišče je bi skozi  enega od vhodov v  blok.
Mnogi stanovalci za obstoj skladišča orožja sploh niso vedeli, tisti ki pa so vedeli, da se tam nekaj dogaja, o tem niso govorili. Na ta način se je v celotnem obdobju obstoja,  uspelo ohraniti tajnost lokacije tega skladišča.
Količina orožja, streliva in drugih materialno tehničnih sredstev, ki se je  hranila v tem tajnem skladišču, se je  v obdobju njegovega  obstoja spreminjala.

Na začetku pa je bilo po sedaj dostopnih podatkih v tem skladišču  shranjeno:
15 kos pušk M48, kalibra 7,9 mm
9 kos  avtomatskih  pušk M70 B1, kalibra 7,62 mm,
1.800 kos nabojev , kalibra 7,9 mm
2.240 kos nabojev, kalibra 7,62 mm
70  kos  različnih materialno tehničnih sredstev (daljnogledi, busole, vojaške lopatice, sekire, RKB detektorji, zaščitni kombinezoni, poljske kuhinje  ipd.)

Skladišče je delovalo  od 24.1.1991 do 27.6.1991, ko je bilo po izvedeni mobilizaciji, orožje iz tega skladišča  podeljeno pripadnikom 85. samostojne čete TO Idrija iz Cerknega.

ETA Cerkno je bila tudi sicer Teritorialni obrambi Idrija vseskozi naklonjena. Velik del pripadnikov  Cerkljanske čete in Jurišnega odreda TO Idrija, pa tudi nekaj članov Občinskega štaba TO Idrija je bilo zaposlenih v podjetju ETA Cerkno.

V obdobju razvoja, ko so bile težave z zagotavljanjem  orožja in opreme za TO Idrija, je ETA Cerkno sofinancirala nakup precejšnjega dela orožja  in opreme za Cerkljansko četo.

V kleti takratne  upravne stavbe je podjetje ETA vse do razorožitve Teritorialne obrambe  17.5.1990   zagotavljalo  prostore za skladiščenje orožja, streliva  in opreme te enote.

S svojo vratarsko in čuvajsko službo, pa je zagotavljala fizično varovanje tega skladišča.

S tajnim skladiščenjem orožja v svojem  objektu so organizatorji skladišča, podjetje ETA Cerkno in stanovalci stanovanjskega bloka Mostaniška cesta 2  v  Cerknem pripomogli,  da se je  v času priprav na osamosvojitveno vojno,  Cerkljanska četa Teritorialne obrambe Idrija lahko oborožila in opremila ter v času osamosvojitvene vojne za Slovenijo izvajala svoje bojne naloge.
Za to pogumno dejanje jim gre vse priznanje in zahvala!

V CERKNEM PRAZNOVALI OBČINSKI PRAZNIK

V spomin na rojstvo slovitega matematika, viteza, Franca Močnika in na ustanovitev Vojkove brigade v Cerknem, Občina Cerkno 1. oktobra praznuje svoj občinski praznik.
Slavnostne seje občinskega sveta, ki je na ta dan potekala v počastitev občinskega  praznika, so se na povabilo župana, udeležili tudi predstavniki OZ VVS Idrija Cerkno.
Udeležence je nagovoril župan Gašper Uršič. V svojem slavnostnem nagovoru  je med drugim opozoril na dogodke, ki so po dolgoletnem razvoju kraja povzročili, da so se ljudje oddaljili drug od drugega, prav teko pa tudi od občinske oblasti. Razvojni zastoj je povzročil tudi osem odstotni upad števila prebivalcev občine, saj se v zadnjem obdobju zlasti mladi  po končanem študiju ne vračajo več domov. Po njegovem mnenju bodo v prihodnjih letih bistvenega pomena dejanja, ki bodo zaustavila ta trend.
Ker se je občina že pred leti odločila, da bo zaslužne občane nagradila le vsaki dve leti, je letošnja svečanost minila brez podeljevanja Bevkovih priznanj in nagrad.
V kulturnem programu so nastopili člani glasbene skupine Fed Horses, ki so poleti v Ravnah pri Cerknem pripravljali posnetke za novo ploščo.
Praznovanje se je sklenilo z županovim sprejemom in druženjem udeležencev, med katerimi so bili letos tudi  vsi vodilni predstavniki pomembnejših gospodarskih družb v občini.

PRIPRAVE NA SVEČANO ODKRITJE SPOMINSKEGA OBELEŽJA TAJNEMU SKLADIŠČU OROŽJA TO

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno  v sodelovanju z Občino Cerkno  pripravlja svečanost, na kateri bodo odkrili spominsko obeležje tajnemu skladišču orožja TO Idrija v Cerknem.
Organizacijski odbor, ki se je sestal prejšnji teden je ugotovil, da priprave na svečanost potekajo po predvidenem načrtu.
Svečanost bo potekala v soboto,  26.10.2019. Predlog scenosleda  dogodka predvideva, da  se bo prireditev pričela ob  10.30 uri  na Glavnem trgu v Cerknem. Tu se bodo zbrali godbeniki ter praporščaki veteranskih in domoljubnih organizacij.  Po nekaj odigranih skladbah bodo v pohodnem postroju odšli po ulicah Cerkna do prireditvenega prostora v Mostaniji.
Ob 11.00 se bo prireditev nadaljevala na platoju pred stanovanjskim blokom Mostaniška cesta 2, v Cerknem (nekdanja Pekarna). Tu  bodo na pročelju stanovanjskega bloka svečano odkrili spominsko obeležje tajnemu skladišču orožja TO Idrija v Cerknem, ki  se je leta 1991 nahajalo v protiatomskem zaklonišču pod prostori Pekarne v tem stanovanjskem bloku.
Slavnostni govornik na svečanosti bo predsednik Vlade Republike Slovenije  g. Marjan Šarec.
Kulturni program pa bodo oblikovali: Društvo godbenikov Cerkno, tekstopisec in kantavtor Drago Mislej – Mef, Ženski pevski zbor »Iris« in Vokalna zasedba »Lira« ter  voditeljica programa Maja Filipič. Program bo potekal pod režijskim vodstvom Mojce Mavri.

SPOŠTLJIV POKLON, PRIZNANJE IN ZAHVALA PRIPADNIKOM JURIŠNEGA ODREDA

Na spominski slovesnosti  je udeležencem srečanja nekdanjih pripadnikov Jurišnega odreda Teritorialne obrambe Idrija na Hlevišah, v pozdravnem nagovoru spregovoril tudi Marijan Platiše, predsednik OZ VVS Idrija Cerkno, ki je dejal:

“Pridružujem se pozdravnim besedam nekdanjega komandanta  in vas vse tudi v imenu Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Idrija Cerkno lepo pozdravljam.
Posebej toplo pozdravljam vas, nekdanji pripadniki Jurišnega odreda Teritorialne obrambe Idrija, še posebej pa  prisotne člane poveljstva ter poveljnike vodov in oddelkov,  ki ste leta 1991 nosili osebno odgovornost za življenje in zdravje  svojih soborcev, ter za izvajanje bojnih nalog  in za delovanje te enote.
Lepo pozdravljam tudi nekdanje člane Občinskega štaba ter poveljnike in pripadnike ostalih enot Teritorialne obrambe Idrija, Milice in Narodne zaščite.
Pohod po bojnih poteh enot TO Idrija in srečanja njihovih nekdanjih pripadnikov je aktivnost s katero veterani vojne za Slovenijo, ohranjamo spoštljiv spomin na bojne aktivnosti, ki smo jih v osamosvojitveni vojni za Slovenijo  leta 1991 izvajali pripadniki enot Teritorialne obrambe Idrija.
Danes naše spominjanje in spoštljiv poklon namenjamo  vam, nekdanjim pripadnikom Jurišnega odreda, ki je bil leta 1991 najmočnejša enota – lahko bi rekli udarna pest  Teritorialne obrambe Idrija in vam, ki ste se dva dni po razglasitvi samostojne Slovenije, odzvali  njenemu klicu, doma pustili svoje najdražje ter vsak s svojimi razmišljanji in strahovi odšli v vojno, ne vedoč ali se boste  iz nje vrnili živi in zdravi, ali pa tudi ne.  S svojo vdanostjo  služenja domovini in svojim sodelovanjem v osamosvojitveni vojni ste  častno izpolnili svojo dolžnost pred obličjem zgodovine in za to vam v imenu naše  veteranske organizacije izrekam vso priznanje in zahvalo.
Zadovoljen sem, da smo se danes  zbrali v tako lepem številu in želim si, da bi se to nadaljevalo tudi v prihodnje. Današnje srečanje namreč ni zadnja aktivnost, ki jih pripravlja naše  veteransko združenje.  V oktobru  načrtujemo odkritje spominskega obeležja tajnemu skladišču orožja  v Cerknem,  v novembru v Idriji  pripravljamo okroglo mizo, na kateri bodo naši nekdanji komandanti spregovorili  o razvoju Teritorialne obrambe Idrija od ustanovitve do osamosvojitvene vojne.  Ob Martinu  organiziramo tradicionalno strokovno ekskurzijo, ki jo zaključimo z veselim martinovanjem.  Nadaljujemo  s pripravami na izdajo zbornika o delovanju Teritorialne obrambe Idrija od ustanovitve do zmage v osamosvojitveni vojni. Za novo šolsko leto  pripravljamo  9. literarni natečaj »Tudi pri nas je potekalo osamosvajanje Slovenije« in želimo si, da v okviru te aktivnosti svojim vnukom in pravnukom tudi vi  poveste svoje spomine na dogodke, ki ste jih doživeli  v osamosvojitveni vojni.  Jeseni pa v sodelovanju z Občino Idrija pričenjamo s prvimi deli za dokončno ureditev  spominskega parka osamosvojitve Slovenije  pred Osnovno šolo v Idriji.
Želim si, da bi  na naštetih in drugih aktivnostih, ki jih izvajamo, sodelovali tudi vi.  Še posebej pa bomo veseli, če vas bodo te aktivnosti prepričale in se boste odločili, da se v naše veteransko združenje tudi včlanite. Prijavnice  za  včlanitev so vam  danes tudi na voljo.
Ob tej priložnosti bi vas želel opomniti tudi na ureditev statusa vojnega veterana.  Pridobitev statusa   ni avtomatska in  ni povezana z včlanitvijo v veteransko organizacijo. To je pravica, ki jo nekdanjim pripadnikom Teritorialne obrambe, ki smo sodelovali v osamosvojitveni vojni,  priznava država.   Pripadniki Jurišnega odreda imate možnost, da si ta status pridobite.  Za to pa morate poskrbeti sami, tako, da se zglasite na Upravni enoti Idrija, pri ga. Nataši Ražem in tam oddate zahtevek  za priznanje in vpis v evidenco vojnih veteranov.
Ko oseba, ki ima status vojnega veterana, dopolni 55 let starosti, je upravičena do veteranskih pravic, med katerimi naj omenim plačilo prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki znaša dobrih 30 Eur na mesec in pravico do veteranskega dodatka, do katerega ima pravico veteran katerega mesečni dohodek na člana njegove družine je nižji od 497,15 Eur. Tudi  pravice vojnih veteranov  se uveljavljajo tako, da  se  na Upravni enoti Idrija odda  zahtevek  za priznanje teh pravic.
Naštete in druge veteranske  pravice pa žal niso samoumevne. Verjetno  se spomnite, da so nam jih v času varčevanja enkrat že odvzeli in, da smo si jih veterani s sodelovanjem na protestih v Ljubljani, morali ponovno izboriti.  Zato vam svetujem, da pravice izkoristimo dokler jih imamo.
Kratka pisna navodila o postopkih za pridobitev statusa in o uveljavljanju pravic vojnega veterana so vam danes na voljo, več o tem pa si lahko preberete tudi na spletni strani našega Območnega združenja.  Naj vas obvestim še o tem, da smo ravno z namenom, da zainteresiranim  svetujemo in pomagamo pri urejanju statusa ali uveljavljanju pravic vojnega veterana, odprli člansko pisarno, ki na sedežu Območnega združenja  v Idriji deluje vsako prvo sredo v mesecu. Vabim vas, da se oglasite v pisarni  in se pogovorite  tudi z našimi svetovalci.
Naj svoj nagovor zaključim s tem, da se vsem, ki ste kakor koli pomagali pri organizaciji današnjega dogodka, zlasti še Vladotu  Sedeju, za prizadevnost in dobro opravljeno delo lepo zahvalim.  Zahvaljujem pa se  tudi vsem sponzorjem, ki so gmotno podprli današnji dogodek.
Lahko jim tudi zaploskamo!
Vsem vam pa najlepša hvala za današnjo udeležbo, želim vam prijetno druženje in nasvidenje na naslednjem srečanju!”