Pomembni datumi iz obdobja vojaške obrambe procesov osamosvajanja Slovenije

 

15.05.1990
Ukaz RŠTO t. 625/1-90 o predaji orožja TO v skladišča JLA (ukaz o razorožitvi TO)

17.05.1990
Predaja orožja TO v skladišča JLA (razorožitev TO). 16 OŠTO ukaza ni izpolnilo

2.7.1990
Skupščina Republike Slovenije sprejme Deklaracijo o suverenosti Republike Slovenije

29.8.1990
Imenovanje Antona Krkoviča za načelnika Manevrske strukture Narodne zaščite in predstavitev organizacijske sheme Manevrske strukture Narodne zaščite

September  1990
Imenovanje načelnikov Manevrske strukture Narodne zaščite na ravni pokrajin in občin

27.09.1990
Skupščina Republike Slovenije sprejme ustavna amandmaja t. 96 in t. 97 k Ustavi Republike Slovenije (pristojnost Predsedstva RS da imenuje  poveljnika  TO, ji poveljuje  v miru in odloča o njeni uporabi v izrednih razmerah)

27.09.1990
Imenovanje Janeza Slaparja za načelnika RŠTO in zastopnika poveljnika TO Slovenije

01.10.1990
Sklep Predsedstva SFRJ da poveljevanje TO Slovenije prevzame poveljstvo 5. Vojaškega območja v Zagrebu

01.10.1990
Formiranje novega Republiškega štaba TO Slovenije

02.10.1990
Predsedstvo RS zavrne sklep  Predsedstva SFRJ da poveljevanje TO Slovenije prevzame poveljstvo 5. Vojaškega območja v Zagrebu

03.10.1990
Odredba sekretarja za notranje zadeve o ukinitvi MSNZ in formalen prehod enot MSNZ v sestav TO Republike Slovenije

04.10.1990
Imenovanje  7 novih poveljnikov Pokrajinskih štabov TO.  Število Pokrajinskih štabov je iz 13 zmanjšano na 7. Za poveljnika 6. PŠTO v Novi Gorici je imenovan Bogdan Beltram

04.- 05.10.1990
Zasedba zgradbe RŠTO na Prežihovi 4, v Ljubljani s strani vojaške policije JLA,

06.12.1990
Skupščina Republike Slovenije sprejme Zakon o plebiscitu

17.12.1990
Prvi postroj  enote TO – specialne brigade MORIS  v Kočevski Reki

23.12.1990
Plebiscit o samostojnosti Republike Slovenije

18.03.1991
Ustanovljena Republiška koordinacijska skupina za koordinacijo delovanja obrambnih  sil v kriznih razmerah

6.04.1991
Sprejet zakon o obrambi in zaščiti (zakon je TO uzakonil kot obrambno silo Republike Slovenije)

April – maj 1991
Reorganizacija TO na občinski ravni: Občinske štabe TO se ukinja  in se jih združuje v Območne štabe TO

23.05.1991
Poskus JLA, da zavzame Učni center TO V Pekrah

25.06.1991
Skupščina Republike Slovenije sprejme  Deklaracijo o neodvisnosti Slovenije in Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

26.06.1991
Proslava v Ljubljani, na kateri je bila razglašena samostojna in neodvisna Republika Slovenija

26.06.1991
Napad JLA na Republiko Slovenijo

27.06.1991
Sklep Predsedstva RS o uporabi TO RS za oboroženo obrambo objektov in komunikacij

4.07.1991
Vse obmejne stražnice  so bile v rokah Teritorialne obrambe in Milice

07.07.1991
Podpis Brionske deklaracije –  pakta o prekinitvi ognja med oboroženimi silami Republike Slovenije in enotami JLA ter Zveznega sekretariata za notranje zadeve (mirovni sporazum),

10.07.1991
Slovenska skupščina ratificira Brionsko deklaracijo. S čemer se je uradno končala agresija JLA na Slovenijo

18.07.1991
Sklep Predsedstva SFRJ o umiku JLA iz ozemlja Republike Slovenije

25.- 26.10.1991
Odhod zadnjega vojaka JLA iz luke Koper. Republika Slovenija postane dejansko teritorialno suverena država